top of page

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego asfstudio.pl oraz sztukamontazu.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 

Definicje

1. ASF STUDIO Sp. z. o. o – właściciel i administrator Serwisu, firma ASF STUDIO jest ASF STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-618), ul. Wystawowa 1, NIP 898-22-56-282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI wydział, Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000829541, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.

2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w

transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http:// asfstudio.pl oraz https://asfstudio.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

4. Autor – ASF STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-618), ul. Wystawowa 1, NIP 898-22-56-282

5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 

Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie,

pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich

przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może

dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. ASF STUDIO Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 


 

 

Korzystanie z Serwisu

 

Składanie i realizacja zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.

2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to

określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość

razy.

3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez ASF STUDIO Sp. z o. o. należności uiszczanej

dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych

kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych

kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich lub

funtach angielskich bez VAT.

5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres

poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez

łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania

7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email,

zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie

danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik

wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego

podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają

ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który

dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie

ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia

Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym

Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w

Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań

w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich

przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach

Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub

we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego

rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również

dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z

Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku

wykrycia takich sytuacji, ASF STUDIO Sp. z o. o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem

znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie

dotyczy konsumentów.

6. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za

własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte

na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej

odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.

7. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani

terapii ani leczenia.

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i

reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@asfstudio.pl.

2. ASF STUDIO Sp. z o. o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji,

przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji

wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji ASF STUDIO Sp. z o. o.

poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez

Użytkownika w trakcie rejestracji.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia

się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik

może w terminie 30 dni wystąpić do ASF STUDIO Sp. z o. o. z reklamacją.

4. ASF STUDIO Sp. z o. o. blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest

przedmiotem reklamacji.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji ASF STUDIO Sp. z o. o. udostępnia Użytkownikowi

Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem

zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek

bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. ASF STUDIO Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez ASF STUDIO Sp. z o. o., Użytkownik zobowiązuje się

niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów

reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres:

info@asfstudio.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym

zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie

klienta (imię, nazwisko – tak by ASF STUDIO Sp. z o. o. mogło zidentyfikować osobę składającą

reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą

rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik

otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej

reklamacji ASF STUDIO Sp. z o. o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail

przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

1. ASF STUDIO Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1,

Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy

między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin

w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. ASF STUDIO Sp. z o. o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody

poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do

informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek

okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie

dotyczy konsumentów.

2. ASF STUDIO Sp. z o. o. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do

Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy

konsumentów.

3. ASF STUDIO Sp. z o. o. – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od ASF STUDIO Sp. z o. o. i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. ASF STUDIO Sp. z o. o. zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego

konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub

częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy

bezpieczeństwa lub inne, niezależne od ASF STUDIO Sp. z o. o.

bottom of page