top of page

Polityka Prywatności

        

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu ASF STUDIO jest ASF STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-618), ul. Wystawowa 1, NIP 898-22-56-282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI wydział, Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000829541, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.

 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do ASF STUDIO Sp. z o. o  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ASF STUDIO Sp. z o. o

 3. ASF STUDIO Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. ASF STUDIO Sp. z o. o przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi ASF STUDIO Sp. z o. o oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o oraz Produktów i usług partnerów handlowych ASF STUDIO Sp. z o. o, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 2. ASF STUDIO Sp. z o. o wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ASF STUDIO Sp. z o. o jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi ASF STUDIO Sp. z o. o, reakcji na informacje przesłane ASF STUDIO Sp. z o. o z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o oraz Produktów i usług partnerów handlowych ASF STUDIO Sp. z o. o, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez ASF STUDIO Sp. z o. o. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o oraz Produktów i usług partnerów handlowych ASF STUDIO Sp. z o. o.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez ASF STUDIO Sp. z o. o. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

 8. ASF STUDIO Sp. z o. o będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez ASF STUDIO Sp. z o. o, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń ASF STUDIO Sp. z o. o.

 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny asfstudio.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej asfstudio.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony asfstudio.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę asfstudio.pl.

 12. W przypadku uzyskania przez ASF STUDIO Sp. z o. o wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej asfstudio.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ASF STUDIO Sp. z o. o może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny asfstudio.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej asfstudio.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie asfstudio.pl skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do ASF STUDIO Sp. z o. o i dostępnych na asfstudio.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala ASF STUDIO Sp. z o. o zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

 

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ASF STUDIO Sp. z o. o za pośrednictwem asfstudio.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o oraz partnerów handlowych ASF STUDIO Sp. z o. o)

 4. ASF STUDIO Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ASF STUDIO Sp. z o. o.

 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu asfstudio.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów ASF STUDIO Sp. z o. o i asfstudio.pl.

 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych asfstudio.pl.

 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do ASF STUDIO Sp. z o. o przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 2. ASF STUDIO Sp. z o. o nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

 

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do ASF STUDIO Sp. z o. o i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez ASF STUDIO Sp. z o. o nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do ASF STUDIO Sp. z o. o.

 

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. ASF STUDIO Sp. z o. o nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http:// asfstudio.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: ASF STUDIO Sp. z o. o nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do ASF STUDIO Sp. z o. o  serwisu i newsletterów.

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce.  O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

ASF STUDIO jest ASF STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-618), ul. Wystawowa 1, NIP 898-22-56-282, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI wydział, Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000829541, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych. zwanym dalej ASF STUDIO sp. z. o. o jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę. 

 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE 

STUDIO sp. z. o. o przetwarza także dane osobowe powierzone do przetwarzania innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy realizowane są zlecenia, w których jest on podwykonawcą. W takim przypadku STUDIO sp. z. o. o występuje jako procesor danych osobowych. 

 

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

STUDIO sp. z. o. o przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na STUDIO sp. z. o. o (art. 6 ust. 1c RODO);

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STUDIO sp. z. o. o lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych STUDIO sp. z. o. o za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) b), c) lub f) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione. 

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona. 

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane są w celu realizacji tej umowy.  

Dane osób, za pomocą których nasi kontrahenci wykonują umowy zawarte z STUDIO sp. z. o. o, przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy. 

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów, w szczególności w celu wykonania świadczonych przez STUDIO sp. z. o. o usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub 1 f RODO i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji świadczeń w zależności od jego rodzaju. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zleconej usługi.

 

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych. 

 

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego wykonanie umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, STUDIO sp. z. o. o działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie STUDIO sp. z. o. o, jego podwykonawcy, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia BHP, podmioty zawierające umowę ubezpieczenia oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS. 

 

PROFILOWANIE

STUDIO sp. z. o. o może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb klientów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe. 

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych STUDIO sp. z. o. o i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. 

Profilowanie, dokonywane przez STUDIO sp. z. o. o nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób określonych skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

 

DANE KONTAKTOWE:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • korespondencyjnie na adres siedziby: ul Wystawowa 1  ASF STUDIO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-618), 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@asfstudio.pl

bottom of page